නොමිලේ AVG Internet Security 2011...


ඔන්න ගෙනාවා AVG Internet Security 2011. AVG කියන්නේ ලෝකේ ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන Anti virus software එකක්. Viruses, spyware, hackers, spam and malicious websites වලට එරෙහිව හොඳින් වැඩ කරනවා. PC එකේ වේගයට වුනත් ලොකූ බලපෑමක් මේකෙන් වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම AVG මඟින් පළමු වතාවට හඳුන්වා දෙන AVG Identity Theft Recovery Unit එකට පිවිසෙන්නත් ඒක පාවිච්චි කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. Malicious websites block කිරීම සඳහා AVG විශේෂයෙන් ම LinkScanner තාක්ෂණයත් භාවිතයට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් පහත සබැඳියෙන් ගිහින් AVG Internet Security 2011 බාගත කරගෙන AVG අත්දැකීම විඳගන්න.

…AVG Internet Security 2011 v10.0.1204

ඔයාලට තවත් විස්තර ඕනෙ නම් ඔන්න පහලින් ඒ ගැන තියෙනවා.

…• Safely bank and shop online without fear of identity theft thanks to AVG's Identity Protection technology
• Surf, and search with confidence, with LinkScanner® checking web pages at the only time that matters - right before you click that link

Additionally, Internet Security 9.0 pulls together elements of AVG’s Firewall, Identity Protection, and Anti-Virus Signature Detection Capabilities to deliver the most accurate detection of new and unknown threats. This enhanced protection level makes use of cutting-edge technologies like application white-listing and “in-the-cloud” automated testing for tell-tale signs that indicate the presence of a new threat.

When you install AVG Internet Security, every one of these features is fully-functional - there's no need to do a thing.

Banking And Shopping Online

•AVG Identity Protection - Keeps your private information safe from known and unknown threats
• NEW Enhanced Firewall - Prevents hackers from seeing inside your computer

Surfing And Searching The Web And Social Networking

• LinkScanner® Active Surf-Shield - Ensures every web page you visit is safe – even before you go there
• LinkScanner® Search-Shield - Applies safety ratings to your Google, Bing/MSN and Yahoo search results
• NEW Superior Phishing Protection - Checks to make sure web pages really are what they appear to be

Emailing, Chatting And Downloading

NEW Enhanced Anti-Spam - Blocks spammers and scammers from clogging your system
Web Shield - Lets you download and exchange files without risking virus infections
E-mail Scanner - Keeps you safe from dangerous attachments and links in your e-mail

Whether You're Online Or Offline

• Anti-Virus - Makes sure you can't get or spread a virus, worm, or Trojan horse
• Anti-Spyware - Prevents unauthorized information access by spyware and adware
• Anti-Rootkit - Ensures even the toughest and most sophisticated threats are kept out of your PC
• Game Mode - Keeps you safe without interrupting your Game-play
• Update Manager - Makes sure you're always protected against the latest threats – automatically
• System Tools - Lets you customize how AVG protection works with your system

1 comment:

කමෙන්ටුවකින් දෙන්න පොඩි තල්ලුවක්. පෝස්ටුව ගැන හිතට හිතෙන දැනෙන ඕනෙ ම දෙයක් ලියන්න මෙතැන තමයි තැන ඔන්න.... හිතේ සතුට තමයි වටින්නේ !